Dealing with org.hibernate.LazyInitializationException

Câu chuyện lâu rồi bây giờ nhớ mới kể. Hổi đó đi phỏng vấn bị hỏi về vấn đề lazy loading trong Hibernate. Có 1 Object trong đó có 1 List<Object> như quan hệ 1-n, sau khi query object thì KHÔNG getList object con dc và cách giải quyết là làm sao. Lúc này mình cũng ngạc nhiên, vì mình cũng hay thường dùng lazy loading, khi getList bình thường. Câu hỏi lạ thật, sau này về google thì mới biết là vấn đề LazyInitializationException nhưng ai mà hỏi vậy.

Vấn đề LazyInitializationException là khi query Object có chứa List<> sau đó close session rồi gọi object.getList thì mới bị lỗi LazyInitializationException.

Session s = sessions.openSession();
Transaction tx = s.beginTransaction();

Employee e = (Employee) s.createQuery("from Employee e where e.name=:empName").setString("empName", eName).uniqueResult();
List roles = u.getRoles();

tx.commit();
s.close();

String role = roles.get(0); //  This line will throw error
Exception in thread "main" org.hibernate.LazyInitializationException: could not initialize proxy - no Session
   at org.hibernate.proxy.AbstractLazyInitializer.initialize(AbstractLazyInitializer.java:57)
   at org.hibernate.proxy.AbstractLazyInitializer.getImplementation(AbstractLazyInitializer.java:111)
   at org.hibernate.proxy.pojo.cglib.CGLIBLazyInitializer.invoke(CGLIBLazyInitializer.java:150)
 Vấn đề này có rất nhiều cách giải quyết,
1/ Best solution: Bị lỗi là do object đã bị detached rồi session của hibernate, thì mình reattach nó lại bằng cách: session.update(object);
2/ Không dùng kiểu Lazy nữa mà dùng Eager, performance sẽ bị chậm vì lúc nào nó cũng load hết nhánh con.
3/ nếu dùng JPA thì: @PersistenceContext(type = PersistenceContextType.EXTENDED)
Còn nhiều cách nữa mà thấy phức tạp, ko tối ưu, ai còn cách nào hay thì xin comment chỉ giáo nhé.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s