Design Pattern: Singleton

Singleton Pattern là một trong những pattern thuộc Creational Patterns (Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton)

Singleton Pattern là một pattern nhằm hạn chế việc khởi tạo nhiều instantiation của một class hoặc là chỉ dùng chung 1 instantiation của một class.

Hiện thực Singleton Pattern theo kiểu Lazy initialization (khái niệm của lazy nghĩa là instantiation của clas sẽ không được tạo sẵn khi ta chưa gọi đến hay là chưa dùng đến) theo kiểu thuật double-checked locking.

Class Singleton có private construct() và getInstance() method không có parameters.

Ứng Dụng: Calendar.getInstance() hay load configuration


package java.designpattern.creational;

public class SingletonLazy {
 private static SingletonLazy instance = null;

 // To make sure that the object cannot be instantiated any other way
 private SingletonLazy() { }

 // double-checked locking
 public static SingletonLazy getInstance() {
  if (instance == null) {
   synchronized (SingletonLazy.class) {
    if (instance == null) {
     instance = new SingletonLazy();
    }
   }
  }
  return instance;
 }
}

Hiện thực Singleton Pattern theo kiểu Eager initialization. Nếu chương trình lúc nào cũng cần instance này và việc khởi tạo không tốn quá nhiều thời gian và tài nguyên thì ta dùng kỹ thuật Eager.

package java.designpattern.creational;

public class SingletonEager {
 private static final SingletonEager instance = new SingletonEager();

 private SingletonEager() {}

 public static SingletonEager getInstance() {
  return instance;
 }

}

– Không cần synchronize cho phương thức getInstance(), tất cả mọi threads đều thấy chung 1 instance và không cần phải khóa.

– Từ khóa final nghĩa là instance buộc không được override (định nghĩa, khai báo) lại.

Static block initialization

Có vài người lại thích dùng theo kiểu pre-processing với từ khóa static, tuy nhiên cơ chế class loader cũng sẽ giống nhau.

package java.designpattern.creational;

public class SingletonEagerStatic {
private static final SingletonEagerStatic instance;

static {
instance = new SingletonEagerStatic();
}

private SingletonEagerStatic() {    }

public static SingletonEagerStatic getInstance() {
return instance;
}

}

The solution of Bill Pugh, Chỉ cần nhớ 1 cách này duy nhất là được. Vừa lazy, vừa thread-safe, vừa đơn giản ko cần phải synchronized hay double checking.


package java.designpattern.creational;

public class Singleton {

 // Private constructor prevents instantiation from other classes
 private Singleton() { }

 public static Singleton getInstance() {
  return SingletonHolder.INSTANCE;
 }

/*** SingletonHolder is loaded on the first execution of Singleton.getInstance() or the first access to SingletonHolder.INSTANCE, not before. ***/

private static class SingletonHolder {
   public static final Singleton INSTANCE = new Singleton();
 }
}

Advertisements

2 thoughts on “Design Pattern: Singleton

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s