Design Pattern: Factory

Định nghĩa:

Factory là 1 nhà máy sản xuất. Ý tưởng đưa ra là 1 nhà máy có thể sản xuất ra nhiều loại đối tượng khác nhau theo yêu cầu đầu vào mà không cần biết qúa trình làm như thế nào.

Ứng Dụng: dùng để tạo Connection.

<pre>public class Namer {
  protected String firstName;
  protected String lastName;
}
public class LastFirst extends Namer {
  public LastFirst(String fullName) {
   int i = fullName.indexOf(&quot;,&quot;);
   if (i&gt;0) {
     lastName = fullName.substring(0,i);
     firstName = fullName.substring(i+1, fullName.length());
   } else {
     lastName = fullName;
     firstName = &quot;&quot;;
   }
  }
}
public class FirstFirst extends Namer {
  public FirstFirst(String fullName) {
   int i = fullName.indexOf(&quot; &quot;);
   if (i &gt; 0) {
     firstName = fullName.substring(0, i + 1);
     lastName = fullName.substring(i, fullName.length());
   } else {
     lastName = fullName;
     firstName = &quot;&quot;;
   }
  }
}

Ta dùng 1 factory ở đây để trả về đối tượng phù hợp căn cứ vào dữ liệu đầu vào:

public class FactoryNamer {
  public Namer getNamer(String enterText) {
   if (enterText.indexOf(&quot;,&quot;) &gt; 0) {
     return new LastFirst(enterText);
   }
   return new FirstFirst(enterText);
  }
}

Nguồn: http://javadevelopervietnam.blogspot.com/2010/10/factory-loai-creation-o-kho-trung-binh.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s