Design Pattern: Facade

Định nghĩa: Facade, đọc là fei sơ, một giao diện chung đơn giản thay cho một nhóm các giao diện có trong một hệ thống con (subsystem2). Façade Pattern định nghĩa một giao diện ở một cấp độ cao hơn để giúp cho người dùng có thể dễ dàng sử dụng hệ thống con này vì chỉ cần giao tiếp với một giao diện chung duy nhất.


public class Computer {
  private CPU cpu;
  private RAM ram;
  private HardDrive hardDrive;

  public Computer() {
   cpu = new CPU();
   ram = new RAM();
   hardDrive = new HardDrive();
  }
  public void start() {
   cpu.boot();
   ram.load();
   hardDrive.read();
  }
}

public class CPU {
  void boot() {
   System.out.println("Booting CPU");
  }
}

public class RAM {
  void load() {
   System.out.println("Load memory from RAM");
  }
}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s