Design Pattern: Decorator

Định nghĩa: Decorator là trang trí. Decorator cho 1 class nghĩa là thêm thuộc tính hoặc hành vi, hoặc mở rộng hành vi cho lớp đó mà không dùng subclass.

Ví dụ có lớp Number với phương thức in ra số ngẫu nhiên

public class Number {
  public void print() {
   System.out.println(new Random().nextInt());
  }
}

public class Decorator {
  public Decorator() {
   System.out.println("This is random number: ");
   new Number().print();
  }
}
public static void main(String[] args) {
  Decorator decorator = new Decorator();
}


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s