Hibernate Batch processing in Java


Session session = sessionFactory.openSession();
Transaction tx = session.beginTransaction();
for ( int i=0; i<<strong>100000</strong>; i++ ) {
Customer customer = new Customer(.....);
session.save(customer);
}
tx.commit();
session.close();

Viết code như vậy sẽ bị OutOfMemoryException khi chạy tới khoảng dòng thứ 50,000, Vì Hibernate caches tất cả những Customer vừa mới được thêm vào trong session-level.

Để không bị lỗi như vậy ta sẽ thực hiện Batch processing. Muốn thực hiện batch processing có rất nhiều cách.

Cách 1: batch size and disable second cache

Set JDBC batch size (10-50) trong

hibernate.jdbc.batch_size 20

Disable second cache để tăng tốc thôi chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải disable. Không disable cũng không sao

hibernate.cache.use_second_level_cache false

Cách 2: Sử dụng flush()clear() của Session


Session session = sessionFactory.openSession();
Transaction tx = session.beginTransaction();
for ( int i=0; i<<strong>100000</strong>; i++ ) {
Customer customer = new Customer(.....);
session.save(customer);
if ( i % 20 == 0 ) { //20, same as the JDBC batch size
    // flush a batch of inserts and release memory:
      session.flush();
      session.clear();
}
}
tx.commit();session.close();

Dùng cách này thì không cần set batch size hay disable second cache, giống như xử lý bằng tay.

Update thì cũng tương tự như vậy.


Session session = sessionFactory.openSession();
Transaction tx = session.beginTransaction();
ScrollableResults customers = session.getNamedQuery("GetCustomers")
.setCacheMode(CacheMode.IGNORE)
.scroll(ScrollMode.FORWARD_ONLY);
int count=0;
while ( customers.next() ) {
Customer customer = (Customer) customers.get(0);
customer.updateStuff(...);
if ( ++count % 20 == 0 ) {
//flush a batch of updates and release memory:
session.flush();
session.clear();
}
}
tx.commit();
session.close();

Cách 3The StatelessSession

StatelessSession sẽ không cache lại ở bất cứ mức nào: first-level cache, second-level hay query cache. Cách này thì sẽ không sợ cache làm OutOfMemory. Xem ví dụ minh hoạt sẽ hiểu rõ hơn.


<strong>StatelessSession </strong>session = sessionFactory.<strong>openStatelessSession</strong>();
Transaction tx = session.beginTransaction();
ScrollableResults customers = session.getNamedQuery("GetCustomers")
.scroll(ScrollMode.FORWARD_ONLY);
while ( customers.next() ) {
Customer customer = (Customer) customers.get(0);
customer.updateStuff(...);
session.update(customer);
}
tx.commit();
session.close();

Để giải quyết vấn đề này dừng lại có cách thử 3 là đã đủ nhưng vẫn còn 1 cách thứ 4 có lẽ dùng để tham khảo.

Cách 4: DML-style operations

DML = SQL Data Manipulation Language. Dùng cách này thì chọc thẳng vào Database (INSERT, UPDATE, DELTE) mà không ảnh hưởng đến in-memory state. Vì ORM persistence Objects and Database. Những thay đổi Object này sẽ được cập nhật vào database khi flush().

Session session = sessionFactory.openSession();
Transaction tx = session.beginTransaction();
String hqlUpdate = "update Customer c set c.name = :newName where c.name = :oldName";
// or String hqlUpdate = "update Customer set name = :newName where name = :oldName";
int updatedEntities = s.createQuery( hqlUpdate )
   .setString( "newName", newName )
   .setString( "oldName", oldName )
   .executeUpdate();
tx.commit();
session.close();
Session session = sessionFactory.openSession();
Transaction tx = session.beginTransaction();
String hqlDelete = "delete Customer c where c.name = :oldName";
// or String hqlDelete = "delete Customer where name = :oldName";
int deletedEntities = s.createQuery( hqlDelete )
   .setString( "oldName", oldName )
   .executeUpdate();
tx.commit();
session.close();
Session session = sessionFactory.openSession();
Transaction tx = session.beginTransaction();
String hqlVersionedUpdate = "update versioned Customer set name = :newName where name = :oldName";
int updatedEntities = s.createQuery( hqlUpdate )
.setString( "newName", newName )
.setString( "oldName", oldName )
.executeUpdate();
tx.commit();
session.close();

Cách này ít dùng chỉ mang tính chất giới thiệu, muốn tìm hiểu thêm thì google thêm nhé :p

Advertisements

One thought on “Hibernate Batch processing in Java

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s