Khái niệm Immutable và Mutable

Mutable là StringBuffer, StringBuilder có khả năng append String

Immutable là String, mỗi khi + thì sẽ instance đối tượng mới chứ không append nên hạn chế thao tác toán tử +

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s