Different Get and Load in Hibernate


public Account loadAccount(int id) {
return (Account) sessionFactory.getCurrentSession().get(Account.class,id);
}

 


public Account loadAccount(int id) {
 return (Account) sessionFactory.getCurrentSession().load(Account.class,id);
}

Get: mỗi lần thực thi sẽ truy xuất vào database. Nếu không tìm thấy thì return null

Load: không truy xuất vào database mà tìm kiểm những Object persistent sau đó return proxy nên truy xuất sẽ nhanh hơn GET,  nếu không tìm thấy dữ liệu thì sẽ throw Hibernate Exception (ObjectNotFoundException). Nhưng để kiểm tra đối tượng có tồn tại hay không thì nên dùng GET, như check Account exist or not.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s